+48 731 013 214 druk@reklamowebanery.pl Poniedziałek - piątek od 7.30 do 16.00. facebook google +
facebook google +

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarni internetowej www.reklamowebanery.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ
WWW.REKLAMOWEBANERY.PL

I.Postanowienia ogólne
II. Definicje
III.
Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV.
Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V.
Warunki zawierania umów sprzedaży
VI.
Sposoby płatności
VII.
Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Gwarancja produktu
IX. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
X.
Tryb postępowania reklamacyjnego
XI.
Prawo odstąpienia od umowy
XII.
Własność intelektualna
XIII.
Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
XIV.
Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Drukarnia Internetowa działająca pod adresem www.ReklamoweBanery.pl prowadzona jest przez Joannę Smyk - Jędrzejowską wykonującą działalność gospodarczą pod firmą SMYK-JĘDRZEJOWSKA JOANNA MEDIA WALK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wileńska 13/16, 47-400 Racibórz, NIP: 7481168129, REGON: 276739292, adres poczty elektronicznej (e-mail): druk@reklamowebanery.pl, tel. +48 731 013 214.

2. Drukarnia Internetowa www.ReklamoweBanery.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Drukarnię Internetową www.reklamowebanery.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Drukarni Internetowej www.reklamowebanery.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Drukarni przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Drukarnia Internetowa www.reklamowebanery.pl prowadzi sprzedaż detaliczno-hurtową Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

7. Produkty oferowane w Drukarni Internetowej są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DRUKARNIA INTERNETOWA- drukarnia internetowa Usługodawcy działający pod adresem www.reklamowebanery.pl
2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.reklamowebanery.pl umożliwiający utworzenie Konta.
4.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.reklamowebanery.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
5.
KALKULATOR OBLICZENIOWY - usługa elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcom obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.
6.
KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
8.
KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
9.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Drukarni.
10.
REGULAMIN - niniejszy regulamin Drukarni Internetowej.
11.
SPECYFIKACJA - specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych określonych przez Drukarnię Internetową.
12.
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Joanna Smyk - Jędrzejowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą SMYK-JĘDRZEJOWSKA JOANNA MEDIA WALK, ul. Wileńska 13/16, 47-400 Racibórz, NIP: 7481168129, REGON: 276739292.
13.
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA - informacje na temat Zamówionego Produktu, w szczególności informacje dotyczące technologii druku oraz specyfikacji druku.
14.
PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane przez Drukarnię zgodnie z Projektem przesłanym przez Klienta albo usługa, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
15.
PROJEKT - elektroniczna wersja Produktu przesyłana przez Klienta lub wykonywana przez Drukarnię Internetową.
16.
PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI - zaakceptowanie pliku graficznego przesłanego przez Klienta, po którym następuje proces realizacji Zamówienia.
17.
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Drukarni Internetowej.
18.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
19.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Drukarni Internetowej.
20.
WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Drukarnię Internetową uzupełnionych przez Klienta elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przyszłego Produktu pod kątem ich zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji.
21.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Drukarni korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 • b) prowadzenie Konta w Drukarni,
 • c) korzystanie z Newslettera,
 • d) korzystanie z Kalkulatora Obliczeniowego.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Drukarni odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Drukarni treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Drukarni i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 • c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • d) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora Obliczeniowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Kalkulatora przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • a) komputer z dostępem do Internetu,
 • b) dostęp do poczty elektronicznej,
 • c) przeglądarka internetowa,
 • d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Drukarni w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Drukarni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Klient może samodzielnie określić cechy Produktu:

 • a) Format zamawianego Produktu,
 • b) Rodzaj i gramaturę materiału wykorzystanego do druku,
 • c) Kolorystykę,
 • d) Inne atrybuty do określenia, dostępne na stronie Drukarni, dotyczące wybranego Produktu.

3. Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 2 niniejszego rozdziału należy kliknąć pole „Kontynuuj zamówienie”.

4. Podsumowanie Zamówienia zawiera informacje na temat złożonego przez Klienta Zamówienia tj. cenę wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują, a także wybrany sposób dostawy i płatności.

5. Zamówienie, złożone na podstawie powyższej procedury, wiąże Klienta jeżeli Drukarnia potwierdzi jego otrzymanie.

6. Zamówienie zostaje Przyjęte Do Realizacji po jego opłaceniu oraz akceptacji przez Drukarnię plików dostarczonych przez Klienta.

7. Klient dostarcza Projekt graficzny za pomocą pola „dodaj pliki", gdzie może wgrać pliki z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi.

8. Projekt powinien być wysłany w formie plików JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, PDF, AVI, CDR lub PSD. Projekty są weryfikowane przez pracownika Drukarni Internetowej wyłącznie pod kątem poprawności dotyczącej rozmiaru Projektu oraz informacji o kolorystyce. Drukarnia Internetowa nie sprawdza Projektów pod kątem poprawności językowej, ortograficznej, merytorycznej oraz nie wprowadza żadnych modyfikacji do Projektów nadesłanych przez Klientów.

9. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Drukarni podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

10. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Drukarni, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

11. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Drukarni Internetowej.

12. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Drukarnia www.reklamowebanery.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

13. Drukarnia realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Drukarni tj. od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

14. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • niniejszy Regulamin.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 14 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

15. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT).

16. Z chwilą akceptacji Projektu przez Klienta, Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

 • a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści,
 • b) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym,
 • c) wydruk prac przesłanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe,
 • d) opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
15 1140 2004 0000 3902 7471 6844 (mBank) SMYK-JĘDRZEJOWSKA JOANNA MEDIA WALK, ul. Wileńska 13/16, 47-400 Racibórz, NIP: 7481168129. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży niezwłocznie od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Drukarni Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: ul. Wileńska 13/16, 47-400 Racibórz.

4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 • a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 5 Dni Roboczych.
 • b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 • b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mediawalk.pl
 • c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 • a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mediawalk.pl lub pisemnie na adres: ul. Wileńska 13/16, 47-400 Racibórz.
 • c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Wileńska 13/16, 47-400 Racibórz.
 • e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Drukarni Internetowej Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mediawalk.pl.
 • b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

a.i.1 Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Drukarnię oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

a.i.2 W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

a.i.3 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

a.i.4 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

a.i.5 Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Drukarnię, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

a.i.6 Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

a.i.7 Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

a.i.8 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

a.i.9 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.reklamowebanery.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Joanny Smyk - Jędrzejowskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą SMYK-JĘDRZEJOWSKA JOANNA MEDIA WALK, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wileńska 13/16, 47-400 Racibórz, NIP: 7481168129, REGON: 276739292. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.reklamowebanery.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.reklamowebanery.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady dostarczonych prac – w szczególności wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, i w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

a.i.1 W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

a.i.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

a.i.3 Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

a.i.4 Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

a.i.5 W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

a.i.6 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Drukarnię Internetową zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Drukarnią Internetową, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 • a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Pliki do pobrania

Polityka Prywatnosci.docx

Polityka Prywatnosci

 
On-lineKalkulator Pewneceny Produkcja do3 dni. Transport naterenie całego kraju. Montaż naterenie całego kraju. Projektgraficzny

Korzyści z rejestracji

Pomoc on-line